شهرداری رشت
۱۴۰۲ سه شنبه ۱۱ مهر
به وب سایت سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری رشت خوش آمدید
آگهي مزايده (حراج حضوري) فروش چوب 1394/11/18
آگهي مزايده (حراج حضوري) فروش چوب

آگهي حراج حضوري

سازمان پاركها و فضاي سبز در اجراي مصوبه مورخ 1394/9/28 هيئت مديره سازمان در نظر دارد از طريق حراج حضوري نسبت به فروش تقريبي 120تن از چوبهاي مقطوعه دپو شده در سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري رشت مطابق ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري اقدام نمايد. شركت كنندگان مي توانند جهت خريد اسناد و بازديد از چوبهاي مورد اشاره از تاريخ درج در آگهي نوبت دوم مورخ 94/11/17 تا پايان ساعت 13 عصر روز پنج شنبه مورخ 94/11/22به امور اداري سازمان پاركها و فضاي سبز واقع در رشت ، ميدان فرهنگ ، خيابان پرستار مراجعه نمايند. ( تلفن تماس : 33332353 ) WWW.RASHTPARKS.ORG


 

1)       مشخصات مزايده

موضوع مزايده : انواع چوبهاي مقطوعه دپو شده

مبلغ و نوع تضمين شركت در مزايده : واريز مبلغ20.000.000 ريال به حساب سپرده شماره 100644339 نزد بانك شهر

تاريخ شروع فروش اسناد و بازديد از اقلام مورد نظر :

از تاريخ درج آگهي نوبت دوم مورخ 94/11/17 تا روزپنج شنبه مورخ 94/11/22

مكان و زمان جلسه مزايده حضوري :

دفتر مديرعامل سازمان پاركها و فضاي سبز رأس ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 94/11/24

مبلغ فروش اسناد : 200,000 ريال

مدت خارج نمودن اجناس : حداكثر 20 روز از تاريخ ابلاغ

توجه : هزينه درج آگهي و هرگونه ماليات و عوارض و غيره به عهده برنده يا برندگان مزايده مي باشد.

1-  سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري رشت در رد يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

2- شركت در مزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول كليه شروط سازمان پاركها و فضاي سبز مي باشد.

جهت دريافت اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 33332353 تماس بگيريد.

 

                                                                                                                               محمد باقر بشر دانش  

                                                                                                              سرپرست سازمان پاركها و فضاي سبز سبز                                                                                                                         شهرداري رشت  

تعداد بازدید: 995
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal